Naujienos

Dėl elektroninio nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo

Vadovaujantis Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2021-03-18 įsakymu Nr. VK-155 „Dėl elektroninio nacionalinio 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo 2021 m. rekomendacijų patvirtinimo“, informuojame, kad Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokykloje 2021 m. gegužės 4-14 dienomis bus  vykdomas 4 ir 8 klasių mokinių testavimas.

Tikslas – tyrimo metu surinktus duomenis naudoti mokinių mokymosi pažangos stebėsenai įvairiais lygmenimis (mokinio, klasės, mokyklos, savivaldybės) ir ugdymo kokybės tobulinimui.

Mokinio testų rezultatų ataskaita bus skirta tik mokyklos administracijai, mokinį mokančiam mokytojui, mokiniui ir jo tėvams (globėjams). Apibendrinti testų rezultatų duomenys  bus naudojami mokinio dalykų mokymosi sunkumų diagnozavimui ir įveikimui, mokinio individualios pažangos stebėsenai ir mokymo(si) koregavimui, pagalbos mokiniui organizavimo tobulinimui,  mokyklos klimato ir atvirumo gerinimui, ugdymo ir vadybos tobulinimui,  mokymo ir mokymosi efektyvumo vertinimui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Baltramiejūnienė