Ikimokyklinio ugdymo skyriaus istorija

  • 1964 m. sename Upytės bandymų stoties eksperimentinio ūkio pastate įkurtas vaikų darželis. Jam vadovauti paskirta Janina Jatautienė. Mišraus amžiaus grupę lankė 8 vaikai. Pedagoginę veiklą prižiūrėjo rajono Švietimo skyrius, finansavo ūkis.
  • 1965 m. darželiui vadovauja Aldona Brazauskienė. Vaikų skaičius išaugo iki 27, pailgėjo darbo valandos iki 10 val. 30 min. per dieną.
  • 1970 m. lopšelis-darželis perkeltas į ūkio patalpas mediniame name prie Upytės piliakalnio. Dvi grupes lankė 50 vaikų.
  • 1980 m. ūkis pastatė naują pastatą, nupirko baldus. Darželį lankė 75 vaikai. Pirmojo aukšto grupėse įrengtos šildomos grindys, sporto salė, metodinis kabinetas.
  • Rajoniniame geriausio darželio konkurse Upytės lopšelis-darželis užimdavo antrąsias, trečiąsias vietas, džiaugtasi ir pirmąja.
  • 1989 m. darželiui vadovavo Rasa Sikarskienė.1990 m. darželis uždaromas.1991 m. darželis vėl veikia, tampa pavaldus rajono savivaldybei, jam vadovauja Aušra Račienė. Sudaromos 2 grupės, jas lanko 32 vaikai. Po tuo pačiu stogu įsikuria medicinos punktas, stomatologinis kabinetas ir biblioteka.
  • 2002 m. gegužės 22 d. Upytės vaikų lopšelyje-darželyje įkuriama priešmokyklinio ugdymo grupė.
  • Nuo 2005 m. padidėjus vaikų skaičiui, Panevėžio rajono tarybos sprendimu, atidaroma trečioji grupė. Visoms grupėms suteikiami pavadinimai:1,5–3 metų amžiaus vaikų grupė – ,,Nykštukai‘‘, 3–5 metų amžiaus – ,,Meškučiai‘‘, 5–6 metų priešmokyklinio ugdymo grupė – ,,Pelėdžiukai‘‘. Įstaigos kolektyvą papildo patyrę pedagogai, kalbos sutrikimų turintiems vaikams teikiama logopedo pagalba, daugėja aptarnaujančio personalo darbuotojų skaičius.
  • Nuo 2007 m. darželis tampa Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriumi, ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal įstaigos pedagogų parengtą ir savivaldybės tarybos patvirtintą (2007 m. birželio 28 d., T-172) ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1147, ,,Priešmokyklinio ugdymo standartus‘‘, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1015; ,,Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr.V-1106.
  • 2010 m. skyriaus vedėja paskiriama Rūta Zalatorienė. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogai nuolat tobulina profesinę kompetenciją, puoselėjamos kalendorinių švenčių tradicijos, kuriama estetiška, šiuolaikiška ugdymosi aplinka. Ugdytiniams sudarytos sąlygos gebėjimų plėtrai, prigimtinių poreikių tenkinimui, ugdomos komunikavimo, meninė, socialinė, sveikatos saugojimo, pažinimo kompetencijos. Įvairios veiklos metu vaikai brandinami mokyklai.

Parengta pagal Panevėžio rajono savivaldybės 2004 m. leidinį ,,Ten, kur teka Vešeta‘‘ .

Skyriaus vedėja Rūta Zalatorienė