Korupcijos prevencija

PATVIRTINTA
Direktoriaus 2018 m. kovo 9  d. įsakymu Nr. V-30

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus (toliau – mokyklos) korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja korupcijos prevencijos priemones, korupcijos prevencijos proceso organizavimą, korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo koordinavimą bei kontrolę.
 2. Apraše vartojamos sąvokos:
 3. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
 4. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, neteisingų duomenų apie pajamas ar turtą pateikimas ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

3.Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti demokratiją ir kurti socialinę gerovę.
4. Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai yra šie:
4.1. atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;
4.2. atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;
4.3. užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;
4.4 teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą.

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS

 1. Mokyklos korupcijos prevencijos priemonės yra šios:
  5.1.veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas, analizė ir vertinimas;
  5.2. korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano sudarymas, vykdymo koordinavimas ir kontrolė;
  5.3. informacija apie asmenis, įgaliotus vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę;
  5.4. švietimas, visuomenės informavimas.

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROCESO ORGANIZAVIMAS

 1. Asmenys, įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę koordinuoja ir kontroliuoja korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą.

V.  VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE YRA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, ANALIZĖ IR VERTINIMAS

 1. Siekiant užtikrinti efektyvią korupcijos prevenciją, mokykloje atliekama veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizė ir vertinimas:
  7.1. viešųjų pirkimų organizavimas;
  7.2. efektyvus biudžeto naudojimas;
  7.3. vidaus veiklos kokybės įsivertinimas;
  7.4. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas.
 1. Veiklos analizę ir vertinimą mokykloje vykdo asmenys, įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę.
 1. Įgalioti asmenys pateikia mokyklos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymus mokyklos direktoriui, kuris ne vėliau kaip per mėnesį priima sprendimus dėl pateiktos informacijos įgyvendinimo.

VI. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS, JOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ PLANO SUDARYMAS, VYKDYMO KOORDINAVIMAS IR KONTROLĖ

10. Korupcijos prevencijos programos priemonių planas derinamas su mokyklos taryba, jai pritarus, tvirtina mokyklos direktorius.

11. Korupcijos prevencijos programos priemonių planas ir analizė skelbiami mokyklos internetinėje svetainėje.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šio aprašo nuostatas įgyvendina mokyklos darbuotojai.
 2. Šio aprašo nuostatų įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja mokyklos direktorius.

MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr. Priemonės Vykdymo laikas Vykdytojai
1. Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir esant būtinybei įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas bei teisinės atsakomybės priemones Kasmet Direktorius
2. Sudaryti galimybes mokytojams išvykti į seminarus apie antikorupcinio ugdymo programos integravimą į mokomuosius dalykus ir klasės valandėles. Kasmet Direktorius
3. Pažymėti Tarptautinę antikorupcijos dieną, mokykloje organizuojant įvairius renginius (paskaitas, piešinių, plakatų konkursus ir pan.) Kasmet Bibliotekos vedėjas
Klasių auklėtojai
4. Antikorupcinio švietimo temas 5–10 kl. integruoti į mokomuosius dalykus.;

1–10 kl klasės valandėles; 1–10 kl. neformalųjį vaikų švietimą

Kasmet pagal ugdymo planą Dalykų mokytojai,
klasių vadovai,
neformaliojo vaikų švietimo programų vadovai
5. Vykdyti viešuosius pirkimus elektroninėmis
priemonėmis. 
Pagal poreikį Darbuotojai, atsakingi už viešuosius pirkimus
6. Mokyklos internetinėje svetainėje skelbti korupcijos prevencijos programą ir priemonių

planą.

Kasmet, jeigu keičiasi Direktorius
7. Organizuoti susitikimus su STT darbuotojais,
policijos pareigūnais.
Pagal galimybę ir poreikį Direktorius
8. Kontroliuoti, ar laiku pateikiamos privačių
interesų deklaracijos
Kasmet Direktorius
9. Viešai skelbti mokyklos internetinėje svetainėje informaciją apie laisvas darbo vietas. Esant laisvoms darbo vietoms Direktorius
10. Vykdyti prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, laikantis viešųjų pirkimo įstatymo ir mokyklos mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklių reikalavimų. Vykdant pirkimus Pirkimų organizatoriai
11. Sudaryti sąlygas darbuotojams, kitiems piliečiams pranešti įstaigos administracijai savo įtarimus dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos. Nuolat Direktorius
12. Tirti skundus, pranešimus ar kitais būdais gautą informaciją dėl galimų korupcinio pobūdžio veikų. Esant reikalui Direktorius