Pagalba mokiniui

LOGOPEDĖ DANGUOLĖ VIGAUDIENĖ

Kontaktai  danguole.vigaudiene@gmail.com

Tikslas teikti mokiniams logopedinę pagalbą, šalinant kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
Uždaviniai: 

  1. Išsiaiškinti ugdytinius bei mokinius, turinčius kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
  2. Teikti pagalbą individualiai ir pogrupinių pratybų metu.
  3. Ruošti pranešimus ir metodines rekomendacijas mokinių tarimo lavinimo, foneminės klausos ir garsinės analizės įgūdžių lavinimo klausimais.

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ DANGUOLĖ VIGAUDIENĖ

 Kontaktai danguole.vigaudiene@gmail.com

Tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą.
Uždaviniai:

1.Nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti.
2.Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą.
3.Stiprinti mokytojų, tėvų gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

PSICHOLOGĖ REDA RAČIENĖ

Kontaktai racienereda@yahoo.com

Tikslas – stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).
Uždaviniai:

  1. Nustatyti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti.
  2. Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais (vaikais), turinčiais psichologinių problemų.
  3. Padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio (vaiko) ugdymo(si) procese.

MOKYTOJA PADĖJĖJA GENOVAITĖ TIDIKIENĖ

 Kontaktai upytes.mokykla@gmail.com

Tikslas – dirbti su mokiniu arba mokinių grupe, bendradarbiauti su mokytoju, auklėtoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais specialistais, padėti mokiniams ugdymo procese.
Uždaviniai:

1.Padėti orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si) mokykloje ir už jos ribų ugdomojo proceso metu.
2.Įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti.
3. Bendradarbiaujant su mokytoju, logopedu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatyti ugdymo tikslus ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taikyti.

Tvarkaraščiai