Pagalba mokiniui

LOGOPEDĖ DANGUOLĖ VIGAUDIENĖ

Kontaktai  danguole.vigaudiene@gmail.com

Tikslas teikti mokiniams logopedinę pagalbą, šalinant kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
Uždaviniai: 

 1. Išsiaiškinti ugdytinius bei mokinius, turinčius kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
 2. Teikti pagalbą individualiai ir pogrupinių pratybų metu.
 3. Ruošti pranešimus ir metodines rekomendacijas mokinių tarimo lavinimo, foneminės klausos ir garsinės analizės įgūdžių lavinimo klausimais.

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ DANGUOLĖ VIGAUDIENĖ

 Kontaktai danguole.vigaudiene@gmail.com

Tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą.
Uždaviniai:

1. Nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti.
2. Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą.
3. Stiprinti mokytojų, tėvų gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ   LINA MISEVIČIENĖ

Kontaktai   miselinaviciene@gmail.com

Tikslas – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko ir mokinio teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl kurių vaikas ar mokinys negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius vaikus ir mokinius, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui ir mokiniui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.
Uždaviniai:

1. Padėti vaikams ir mokiniams adaptuotis mokykloje, ugdymosi mokymosi aplinkoje.
2. Ugdyti vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius bendradarbiaujant su vaiko ir mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginiais darbuotojais, socialiniais darbuotojais ir socialiniais partneriais, siekiančiais  užtikrinti vaiko ir mokinio saugumą ir teisę į mokslą.
3. Tarpininkauti ir padėti šalinti priežastis, dėl kurių vaikai ir mokiniai negali dalyvauti privalomame švietime, lankyti mokyklos ar vengia tai daryti.
4. Padėti sugrįžti į mokyklą jos nelankančius (ir) arba ugdymo(si) procese nedalyvaujančius vaikus ir mokinius, bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsakingomis institucijomis.

PSICHOLOGĖ REDA RAČIENĖ

Kontaktai racienereda@yahoo.com

Tikslas – stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).
Uždaviniai:

 1. Nustatyti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti.
 2. Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais (vaikais), turinčiais psichologinių problemų.
 3. Padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio (vaiko) ugdymo(si) procese.

MOKYTOJA PADĖJĖJA GENOVAITĖ TIDIKIENĖ

 Kontaktai upytes.mokykla@gmail.com

Tikslas – dirbti su mokiniu arba mokinių grupe, bendradarbiauti su mokytoju, auklėtoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais specialistais, padėti mokiniams ugdymo procese.
Uždaviniai:

1. Padėti orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si) mokykloje ir už jos ribų ugdomojo proceso metu.
2. Įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti.
3. Bendradarbiaujant su mokytoju, logopedu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatyti ugdymo tikslus ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taikyti.

BIBLIOTEKOS VEDĖJA DALIA GREVIŠKIENĖ

Kontaktai  daliagreviskiene@gmail.com

Tikslas siekti, kad biblioteka taptų patraukliu informacijos centru ir padėtų įgyvendinti mokyklos tikslus ir uždavinius.
Uždaviniai: 

 1. Gerinti mokinių skaitymo kultūrą ir ugdyti pilietiškumą, pasitelkiant turimą bibliotekoje literatūrą, spaudą ir kitas mokymo priemones.
 2. Ugdyti informacinius įgūdžius, sudaryti galimybes mokyklos bendruomenei naudotis šiuolaikinėmis informacijos technologijomis.
 3. Aktyviai dalyvauti ugdymo procese rengiant mokinius savarankiškam mokymuisi.
 4. Komplektuoti ir tvarkyti fondą.
 5. Bendradarbiauti su pedagogais, siekiant įgyvendinti ugdymo programų tikslus, bei užsakant vadovėlius ir programinę literatūrą.
 6. Planuoti, analizuoti ir apibendrinti mokyklos bibliotekos darbą, atsiskaityti mokyklos direktoriui.
 7. Dalyvauja ugdant mokinių informacinius gebėjimus, užtikrina drausmę bibliotekoje ir rūpinasi fondo apsauga.
 8. Bendradarbiauti su kitomis švietimo ir kultūros įstaigomis.

Darbo grafikai